PODMIENKY SLUŽBY

PREHĽAD
Túto stránku prevádzkuje QIDI TECH. Na celej stránke sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na QIDI TECH. QIDI TECH ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky vám, používateľovi, pod podmienkou, že prijmete všetky tu uvedené podmienky, pravidlá a upozornenia.

Návštevou našej stránky a/alebo zakúpením niečoho od nás sa zapájate do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Podmienky služby“, „Podmienky“), vrátane týchto dodatočných zmluvných podmienok a pravidlá, na ktoré sa tu odkazuje a/alebo dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, vrátane, bez obmedzenia, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Prečítajte si tieto Podmienky Pred prístupom na našu webovú stránku alebo jej používaním sa obracajte pozorne. Vstupom na ktorúkoľvek časť stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami poskytovania služieb. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto zmluvné podmienky považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto zmluvné podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje pridané do aktuálneho obchodu budú tiež podliehať Podmienky služby. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

Náš obchod je hosťovaný na Shopify Inc. Poskytujú nám online elektronický obchod platforma, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

ČASŤ 1 – PODMIENKY PRE ONLINE OBCHOD
Vyjadrením súhlasu s týmito Zmluvných podmienok, vyhlasujete, že ste dosiahli plnoletosť v štáte alebo provincii vášho bydliska, alebo že ste plnoletí vo vašom štáte alebo provincii bydliska a udelili ste nám svoj súhlas s povolením akýchkoľvek neplnoleté závislé osoby na používanie tejto stránky.
Nesmiete používať naše produkty na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne zákonom o autorských právach).
Nesmiete prenášať žiadne červy ani vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb.

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu ktokoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.
Uvedomujete si, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny na prispôsobenie sa technickým požiadavkám na prepojovacie siete alebo zariadenia. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy zašifrované.
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby ani prístup k Služba alebo akýkoľvek kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná, bez nášho výslovného písomného povolenia.
Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto Podmienky .

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ
Nie sme zodpovední, ak sú informácie dostupné na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne.Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecnú informáciu a nemal by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vlastné riziko.
Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nevyhnutne nie sú aktuálne a sú poskytované len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ČASŤ 4 – ÚPRAVY SLUŽBY A CIEN
Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť Službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez upozornenia.
Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo zrušenie služby.

ODDIEL 5 - PRODUKTY ALEBO SLUŽBY
Určité produkty alebo služby môžu byť dostupné výhradne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi Zásadami vrátenia.
Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby a obrázky našich produktov, ktoré objaviť v predajni. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb akejkoľvek osobe, geografickej oblasti alebo jurisdikcii. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez upozornenia, podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby uskutočnená na tejto stránke je neplatná tam, kde je to zakázané.
Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste zakúpili alebo získali, bude spĺňať vaše očakávania alebo že prípadné chyby v Službe budú opravené.

ODDIEL 6 – PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURÁCII A ÚČTE
Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že objednávku zmeníme alebo ju zrušíme, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailovej a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla poskytnutého v čase vytvorenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho úsudku zrejme zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, že poskytnete aktuálny, úplný a presný nákup a informácie o účte pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s tým, že bezodkladne aktualizujete svoj účet a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Qidi Tech vám poskytne potvrdenia o vašich nákupoch dostupné prostredníctvom e-mailu.

ČASŤ 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE
Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchkoľvek záruk, vyjadrenia alebo podmienky akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia.Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán
Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste uistite sa, že ste oboznámení s podmienkami poskytovania nástrojov príslušnými poskytovateľmi tretích strán a súhlasíte s nimi.
V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej lokality (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Zmluvným podmienkam.

ODDIEL 8 – ODKAZY TRETÍCH STRÁN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán.
Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýmikoľvek inými transakciami uskutočnenými v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerovať na tretiu stranu.

ODDIEL 9 – KOMENTÁRE UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PODMIENKY
Ak na našu žiadosť pošlete určité špecifické príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti pošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (súhrnne „komentáre“) súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré pošlete ďalej nám. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) reagovať na akékoľvek komentáre.
Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý podľa nášho vlastného uváženia považujeme za nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivé, pornografické, obscénne alebo inak nežiaduce alebo porušujúce duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto zmluvné podmienky.
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre neporušia žiadne práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromie, osobnosť alebo iné osobné alebo vlastnícke právo. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani žiadny počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, ani inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre, ktoré urobíte, a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za komentáre uverejnené vami alebo treťou stranou.

ODDIEL 10 – OSOBNÉ INFORMÁCIE
Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov. Ak si chcete pozrieť naše Zásady ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A VYPADNUTIA
Na našej stránke sa občas môžu nachádzať informácie resp. v Službe, ktorá obsahuje typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, časov prepravy a dostupnosti.Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky).
Nezaväzujeme sa aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane, bez obmedzenia, informácií o cenách, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon. V Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite sa neuplatňuje žiadny špecifikovaný dátum aktualizácie alebo obnovenia, ktorý by mal znamenať, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE
Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) pre akékoľvek nezákonný účel; (b) vyzývať iných, aby vykonali akékoľvek nezákonné činy alebo sa na nich podieľali; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predložiť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) rozosielať spam, phishing, pharm, zámienku, pavúk, plaziť sa alebo škrabať; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.

ODDIEL 13 – ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť službu na dobu neurčitú alebo zrušiť službu kedykoľvek bez upozornenia.
Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám doručíme prostredníctvom služby, sú (okrem toho, čo sme výslovne uviedli) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitné, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.
V žiadnom prípade nebudú QIDI TECH, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, zmluvní partneri, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akúkoľvek priamu , nepriame, náhodné, trestné, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého príjmu, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) ), prísnu zodpovednosť alebo inak, vyplývajúcu z vášho používania akejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo z akéhokoľvek iného nároku súvisiaceho akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nie výlučne, akékoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu alebo akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) uverejneného, ​​preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že je o nich informovaný. možnosť Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcia s neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálnu mieru povolenú zákonom.

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE
Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť QIDI TECH a našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb , subdodávatelia, dodávatelia, stážisti a zamestnanci, bez akéhokoľvek nároku alebo požiadavky, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vznesených akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúceho z vášho porušenia týchto podmienok služby alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkazom, alebo vaše porušenie akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 – ODDELITEĽNOSŤ
V prípade, že ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služby je považované za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v plnom rozsahu v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Zmluvných podmienok, takéto určenie neovplyvní platnosť a vymožiteľnosť akýchkoľvek ostatných ostatných ustanovení.

ODDIEL 16 – UKONČENIE
Záväzky a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.
Tieto zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ a kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.
Ak podľa nášho úsudku neuspejete, alebo máte podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok, môžeme tiež kedykoľvek ukončiť túto zmluvu bez upozornenia a budete naďalej zodpovední za všetky sumy splatné do dátumu ukončenia vrátane; a/alebo vám môže zamietnuť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – CELÁ ZMLUVA
Ak neuplatníme alebo nepresadíme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Zmluvných podmienok, neznamená to vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.
Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek nami zverejnené zásady alebo prevádzkové pravidlá na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavuje celú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadi vaše používanie Služby, pričom nahrádza akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nielen akékoľvek predchádzajúce verzie Zmluvných podmienok).
Akékoľvek nejednoznačnosti vo výklade týchto Zmluvných podmienok nemožno vykladať proti strane, ktorá ich vypracovala.

ODDIEL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO
Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými vám poskytujeme Služby, sa budú riadiť zostavené v súlade so zákonmi EÚ

ODDIEL 19 – ZMENY PODMIENOK SLUŽBY
Môžete si pozrieť najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok kedykoľvek na tejto stránke.
Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok uverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej lokalite alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

ODDIEL 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok by ste nám mali zaslať na alex@qd3dprinter.com..